Co je nerůst

Nerůst není o stagnaci, ale o osvobození společnosti od logiky růstu. Je vizí ekonomiky a společnosti, která umožní žít dobrý život všem uvnitř planetárních limitů, tedy společnosti, kde nikdo nemá příliš málo, zatímco jiní mají příliš mnoho. Společnost kvality, ne kvantity. Společnost, která nahradí kvantitativní zaměření a neustálý tlak na vyšší produktivitu a spotřebu a umožní zaměření na kvalitu těch aspektů života, které skutečně zvyšují spokojenost – mezilidské vztahy, volný čas, péče o své zdraví a okolí nebo vyšší míra demokratického zapojení do chodů společnosti. Nerůstová ekonomika tak řeší různé formy „chudoby“ – chudoby volného času, chudoby vztahů nebo chudoby smyslu, kterými dnes trpí i takzvaně bohatí.

Definice nerůstu: Demokratické zmenšení a ustálení výroby a spotřeby v západních zemích s cílem snížit environmentální dopady a společenské nerovnosti a zvýšit kvalitu života.

Časté otázky a nedorozumění spojené s nerůstem.

„Současná ekonomika vyžaduje růst bez ohledu na to, jestli přispívá k naplnění našich potřeb. My však potřebujeme ekonomiku, která naplní naše potřeby, bez ohledu na to, jestli bude růst, nebo ne.“

Obsah

Pilíře nerůstu

Biofyzikální pilíř nerůstu klade důraz na zmenšení materiálového a energetického průtoku naší ekonomiky. Vzhledem k tomu, že její velikost je úzce propojena s množstvím energie a materiálů, které využívá, pro zmenšení negativních environmentálních dopadů potřebujeme nejen technologické inovace, ale také snižování spotřeby. To ovšem neznamená, že bychom měli začít zmenšovat všechny sektory ekonomiky. Sektory jako je automobilový, masný, letecký či módní průmysl by se zmenšovat měly, protože spotřebovávají obrovské množství zdrojů a energie, nejsou nezbytné, případně jsou lehce nahraditelné. Naopak sektory ekonomiky jako péče, obnovitelné zdroje energie, zateplování, veřejná hromadná doprava, ekologické zemědělství či péče o ekosystémy by měly růst, protože dokážou uspokojovat lidské potřeby s nízkou energetickou či materiálovou spotřebou a jsou úzce propojené s kvalitou života.

Proč nerůst

Klimatická krize, rostoucí nerovnosti, nedostupné bydlení, čím dál častější syndromy vyhoření nebo klesající víra v demokracii. Navzdory tomu, že se tyto problémy mohou zdát oddělené, jejich příčiny jsou propojené. Jejich společným jmenovatelem je ekonomický systém, který upřednostňuje růst a zisk pro malou část společnosti na úkor přírody a naplňování potřeb většiny lidí.

Zmenšení naší ekonomiky by přírodě výrazně pomohlo. 

Evropská unie ročně spotřebuje dvakrát tolik materiálu, než je udržitelné. Bez ohledu na to, že už teď překračujeme několik planetárních mezí, náš ekonomický systém vyžaduje, aby výroba a spotřeba stoupala dál a mnohem rychleji, než se dokáže příroda obnovovat. Nadměrná těžba materiálů je přitom odpovědná za 90 % úbytku biodiverzity, ale také je jednou z hlavních příčin klimatické krize. Vědecké modely budoucnosti odhadují, že míříme k 2–3stupňovému globálnímu oteplení do konce století, což by znamenalo kolaps naší civilizace tak, jak ji známe. V Česku přitom oteplení již 2 stupně přesáhlo, náš region se totiž otepluje zhruba dvakrát rychleji oproti globálnímu průměru.

Navíc spotřeba přírodních zdrojů není spravedlivě rozdělena. Na 1,2 miliardy nejchudších lidí připadá pouhé 1 % světové spotřeby, zatímco na miliardu nejbohatších 72 %. Negativní důsledky tohoto „rozvoje“ paradoxně dopadají na lidi a národy, které spotřebovávají nejméně.

Nerůstové vize a řešení

Pokud chceme vyřešit environmentální krizi, technologie a zvyšování efektivity samo o sobě nestačí. Potřebujeme si také demokraticky určit limity a snižovat výrobu a spotřebu. Přírodní zdroje by měly být využity na uspokojení základních potřeb všech, ne na luxusní nadspotřebu úzké skupiny nejbohatších. Pokud má být nerůstová transformace spravedlivá, je klíčové, aby se snižovala luxusní spotřeba nejbohatších obyvatel a také abychom v západních zemích začali zmenšovat některé škodlivé sektory naší ekonomiky: auta, letadla, jachty, rychlou módu a masný průmysl.

Dekomodifikace jako cesta k nerůstu

Pro růstový ekonomický systém je klíčový proces komodifikace, kterým se věci, služby, myšlenky, příroda nebo práce, které se dříve odehrávaly mimo tržní logiku s cílem uspokojit potřeby, mění v komoditu, která je směňována na trhu s cílem maximalizovat zisk vlastníků a růst.

Dobrým příkladem může být péče o děti či starší, která byla dříve vykonávaná v domácnosti nebo v komunitě a dnes je pořád častěji organizovaná skrze trh a ziskové byznysy, jejichž hlavním cílem je maximalizace zisku. Tlak na efektivitu, který je spojený s maximalizací zisku, vede k menší kvalitě péče jako takové a často také k vykořisťování pečujících, kterými jsou stále častěji migrantky z chudších zemí pracující za nedůstojnou mzdu. K tomu, aby mohl ekonomický růst pokračovat, komodifikujeme pořád větší část našich životů – např. vodu, energie, bydlení, soukromá data, atd.

Proces dekomodifikace je opačným procesem, kdy se věci, služby, myšlenky či práce vyjmou z tržní logiky. Cílem jejich poskytování už tedy nadále není zisk, ale uspokojení konkrétních potřeb. To se může dít skrze zobčinování (z angl. commonification) ziskově-orientovaných firem na nezisková družstva, či remunicipalizací, tedy proměnou v obecní podniky, které jsou demokraticky spravované a jejich cílem je uspokojit potřeby místních obyvatel. Jak může dekomodifikace vypadat v praxi v různých oblastech našich životů?

Časté otázky a nedorozumění

Iluze zeleného růstu

Pokud by globální ekonomika pokračovala v růstu 3 % ročně, do roku 2100 by byla její velikost 10násobná. Můžeme růst i bez ničení planety? Zastánci zeleného růstu věří, že rostoucí ekonomiku lze pomocí technologických inovací a zvyšování efektivity oddělit od jejích negativních dopadů na životní prostředí. Vědecké poznatky i selský rozum ale tvrdí opak. Pokud chceme zmenšovat náš tlak na přírodu a společnost, potřebujeme zmenšit velikost ekonomiky jako takové.

Zelený růst ilustrace

Proč současná ekonomika musí pořád růst

Ekonomický růst úzce souvisí s ničením životního prostředí, v západních zemích už nepřispívá ke zvyšování spokojenosti se životem, ale zvyšuje nerovnosti a dává obrovskou politickou moc úzké skupině lidí. Jak je možné, že pořád jako společnost usilujeme o růst? Protože žijeme ve společnosti, která je hnaná růstovou ideologií a má na růstu závislou ekonomickou strukturu.

Růstová ekonomika ilustace