Komunitou budované bohatství v Anglii

Prestonský model v infografice zdroj: Ecocities Emerging
Prestonský model v infografice zdroj: Ecocities Emerging
Přes deset let v anglickém městě Preston místní budují síť veřejných, družstevních a soukromých organizací, které si navzájem zajišťují služby za důstojných pracovních podmínek a lokálně bez odlivu zisků vlastníkům mimo region. Model komunitou budovaného bohatství ukazuje cestu k ekonomické demokracii na úrovni měst bez nutnosti silné role centralizace a státu či velkokapitálu.

Od roku 2011 v Prestonu místní obyvatelstvo vytváří ekonomiku, ve které mají lidé důstojné pracovní podmínky a vytváří nové spolupracující podniky založené na družstevním a veřejném vlastnictví. Model Komunitou budovaného bohatství (Community Wealth Building) je založený na lokalizaci a demokratizaci ekonomiky, která nespoléhá na příliv finančního kapitálu zvenčí, ale naopak si jej zajišťuje sama, a to například skrze vlastní banky a hlavně místní tzv. kotevní instituce (anchor Institutions).

Kotevní instituce tvoří základ komunitou budovaného bohatství (KBB). Jedná se o subjekty, které v regionu zajišťují vysoký počet pracovních míst, mají velké výdaje a majetek, a zároveň jsou spjaty s oblastí, ve které působí a nemohou ji opustit. Prestonští si tedy nejprve vytipovali místní důležité instituce a následně s nimi navázali spolupráci. Takto vzniklo prvních pět místních kotevních institucí: Prestonská městská rada, Policejní a kriminální úřad, nezisková asociace Community Gateway zajišťující bydlení a vzdělávací instituce Cardinal Newman College a University of Central Lancashire.

Tyto kotevní instituce pak pod vedením městské rady začaly cíleně zajišťovat své potřeby a zadávat veřejné zakázky v rámci místní ekonomiky a s ohledem na společenskou zodpovědnost dodavatelů, aby peníze neodtékaly pryč z oblasti, ale sloužily k udržování bohatství v místě. A to buď přímo v Prestonu nebo celém hrabství Lancashire s půl druhým milionem obyvatel. V praxi nicméně při zajišťování služeb ke geografické oblasti přihlíží, ale balancují i mezi sociálními, environmentálními a dalšími faktory při výběru nejvhodnějších dodavatelů.

Důležité je, že chybějící služby se snažili pokrýt podporováním vzniku nových podniků, ideálně založených na demokratickém způsobu vlastnictví (např. družstva vlastněná zaměstnanými). Vznikly tak například nová družstva zajišťující digitální a technické služby či občerstvení. Městská rada také začala svému zaměstnanectvu platit anglickou obdobu české minimální důstojné mzdyMinimální důstojná mzda: Výpočet, jaké výše odměny by měla mzda za běžnou pracovní dobu dosahovat, aby pracujícím a jejich domácnostem skutečně poskytla náklady na důstojný život a základní potřeby. Zákonem stanovovaná minimální mzda je pouze výsledkem politického vyjednávání a mnohdy na pokrytí základních potřeb nestačí. Lidé, kteří pracují a i přesto se jim nedaří z výplaty pokrýt své náklady, se označují jako pracující chudoba. Pro rok 2022 činila 40 912 Kč, v Praze 42 776 Kč. (Real Living Wage) a začala k tomu podporovat i ostatní kotevní instituce – dohromady totiž zaměstnávají tisíce místních a standard jejich pracovních podmínek se tak může pozitivně propsat do základních očekávaných pracovních podmínek v celé oblasti. Anglické organizace platící zaměstnanectvu Real Living Wage získávají rozpoznávající certifikaci a Preston v současnosti usiluje o rozšíření tohoto standardu mezi všechny podniky ve městě.

Zmíněné kotevní instituce si udělaly detailní analýzu svých výdajů a skrze výše uvedené nástroje se jim od roku 2012 podařilo během dalších čtyř let zvýšit podíl dodavatelských smluv zajištěných v rámci regionu ze 38 na 112 milionů liber a v celé oblasti hrabství Lancashire z 289 na 489 milionů liber. Podařilo se tak znásobit objem financí, který neodtekl z regionu, ale byl zadržen v oblasti pro jeho další využití. To mělo pozorovatelný pozitivní dopad na pracovní místa, zdraví místních, pociťovanou kvalitu života a ekonomiku. Prestonská městská rada zároveň přispívá ke vzniku družstevních a rozvojových bank pro zlepšení přístupu k finančním službám. V současnosti se také Rada snaží podporovat přeměnu firem ze soukromého na družstevní formu vlastnictví, protože demokratizace ekonomiky je jedním z cílů komunitou budovaného bohatství a ve světě existují pro tuto činnost i různé investiční fondy, například Fund for Employee Ownership.

Ač má taková lokalizace mimo jiné pozitivní environmentální dopady pro potenciální zmenšování dopravních řetězců, může být negativně nahlížena jako protekcionistická. Zastánstvo KBB se nicméně snaží svůj model globálně propagovat a jeho protekcionistický nádech je primárně součástí snahy o demokratičtější správu ekonomických sektorů, progresivní zadávání zakázek zároveň vedle geografické blízkosti stále zvažuje i cenu služby a sociální a environmentální aspekty. Propagátorstvo také upozorňuje, že Preston a další města jsou pouze pozitivním příkladem, ale každá oblast a město musí hledat svůj specifický vhodný model pro komunitou budované bohatství.

Princip komunitou budovaného bohatství vznikl primárně ve Spojených státech a slouží k reorganizaci lokální ekonomiky tak, aby bohatství neodtékalo z regionů, ale zůstalo cirkulovat a sloužilo místním za nastavených důstojných podmínek. Základem pro vytváření KBB jsou zmíněné kotevní instituce se silnou rolí v daném místě, příkladem mohou být městské samosprávy, univerzity, nemocnice, velké místní podniky nebo třeba příspěvkové organizace. Rozvoj KBB stojí na pěti hlavních pilířích:

  • pluralitní vlastnictví – například skrze malé soukromé podniky, komunitní organizace či družstva a obcí vlastněné podniky, u kterých je mnohem vyšší pravděpodobnost přínosu pro region než u velkých a zahraničně vlastněných firem a zároveň podporují ekonomickou demokracii;
  • místní financování – například peníze v obcích či v místními bankami spravovaných fondech jsou používány právě pro financování místních aktivit, vhodná je také podpora vzniku regionálních bank a spořitelních a úvěrních družstev;
  • důstojné pracovní podmínky – kotevní instituce mohou skrze poskytování alespoň minimální důstojné mzdy, kvalitních pracovních podmínek či podporou znevýhodněných nastavovat laťku pracovního standardu, ze které následně profituje celá oblast;
  • progresivní zadávání zakázek – zadávání veřejných zakázek zvýhodňující malé a střední místní podniky, sociální podniky či družstva s větší pravděpodobností zajistí zaměstnanost v místě a udrží tak i vzniklé bohatství. Nezohledňuje se pouze cena, ale také sociální a environmentální dopady a geografická blízkost;
  • společensky přínosné využívání půdy a majetku – majetek a půda kotevních institucí by měly být využívány co nejvíce ku prospěchu místního obyvatelstva, pro jejich nevyužitý potenciál je tak vhodné najít adekvátní využití sloužící místním. Například zástavbou na obecních pozemcích v případě nedostatečného bydlení či multifunkčním využíváním existujících prostorů kotevních organizací.

V čem je tato iniciativa nerůstová?

Komunitou budované bohatství ukazuje skvělý příklad, jak bez závislosti na dominantních institucích typu stát nebo velké kapitálové firmy budovat zespoda demokratickou ekonomiku, kde nerozhoduje pouze vlastnictvo a vrcholné manažerstvo, ale všichni pracující. Zároveň vhodně kombinuje různé způsoby soukromého, veřejného a družstevního vlastnictví pro pluralitní zastoupení ekonomických subjektů, vždy však s ohledem na sociální a environmentální dopady takových subjektů. Role velkých firem odlévajících zisk a zanechávajících sociální problémy je tak umenšena ve prospěch rozvoje solidární ekonomiky.

Model KBB také v místě působení dále podporuje vznik demokratické ekonomiky a aktivně se snaží zvyšovat podíl firem vlastněných přímo pracujícími. Zároveň město a veřejné instituce svými veřejnými zakázkami motivují dodavatelstvo k poskytování minimální důstojné mzdy a dalších důstojných pracovních podmínek svému zaměstnanectvu. Tím se dále daří rozšiřovat počet kvalitních pracovních míst v regionu.

Právě ekonomická demokracie, kvalitní pracovní podmínky a minimální důstojná mzda zajišťující naplnění lidských potřeb a decentralizovaná iniciativa ze strany místních a městských samospráv dělá z KBB dobrý příklad nerůstové praxe, které se daří prosazovat udržitelný a odpovědný byznys a ekonomiku.

Naše město se obrozuje společným úsilím, veřejný sektor zadává více zakázek místním společnostem a zaměstnává mnohem více místních pracovníků. Nakupováním, zaměstnáváním a investováním lokálně zároveň budujeme demokratičtější ekonomiku skrze kterou se rozšiřují podniky vlastněné těmi, kteří v nich pracují.

Matthew Brown, předseda Prestonské městské rady

Pro další informace můžete zhlédnout krátké 5minutové video s rozhovory s místními od BBC Preston model: Bringing democracy to local economy. Kvalitním souhrnem je pak publikace How we built community wealth in Preston. Aktuální informace, doporučení a příklady dobré praxe nabízí web Prestonské městské rady. Historické a teoretické pozadí KBB obsahuje odborný text Community Wealth Building: The Path towards a Democratic and Reparative Political Economic System. Další příklady dobré praxe je možné čerpat v publikaci Municipal Policies for Community Wealth Building.

Text vznikl ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.

Další fungující alternativy