Setkání s nerůstovými organizacemi ze střední a východní Evropy v Brně

Degrowth_Network_01

Nerůst v postkomunistických zemích

V západní a jižní Evropě se v posledních letech stále častěji mluví o nerůstu a například ve Španělsku, Německu nebo Francii lze mluvit o relativně silném nerůstovém hnutí. I ve střední a východní Evropě se pomalu hýbou ledy a vznikající nerůstové hnutí tu řeší specifické otázky: Jak slovo nerůst a celý tento koncept v tomto regionu uchopit? Jak postkomunistická minulost ovlivňuje dnešní občanskou společnost? Jaké jsou výzvy na cestě k sociálně-ekologické transformaci? Co se od sebe navzájem můžeme naučit?

Na začátku dubna 2022 se v Brně uskutečnilo 1. síťovací setkání organizací ze střední a východní Evropy, které se tématem nerůstu a sociálně-ekologické transformace zabývají. Jeho hlavním cílem bylo se navzájem poznat a propojit organizace i jednotlivce, kteří mají k tématu nerůstu blízko. Chtěli jsme identifikovat společné překážky a sdílet strategie v oblasti komunikace nerůstu širší veřejnosti. Zároveň jsme se věnovali sběru nápadů a podnětů pro konferenci „Nerůst a sociálně-ekologická transformace“, která se bude konat v Brně 8.-11. září 2022.

Podařilo se nám dát dohromady účastníky a účastnice z velmi zajímavých organizací – ostatně posuďte sami:

Nerůstová skupina Česká republika

 • Neoficiální skupina organizací a jednotlivců zabývajících se nerůstem a sociálně-ekologickou transformací zahrnuje lidi z akademické sféry, neformálního vzdělávání, občanského aktivismu i umění (např. NaZemi, Re-set, DUHA);
 • v oblasti nerůstu si stanovila 3 hlavní cíle:
  • informovat (vydáváním článků, videí, knih, newsletteru a vytvářením webových stránek),
  • vzdělávat (pořádáním prezentací, přednášek, workshopů) a
  • propojovat (pořádáním vzdělávácích a diskusních akcí apod.).

Konzeptwerk Neue Ökonomie, Lipsko, Německo

 • Nevládní veřejně-prospěšná organizace zabývající se sociálně-ekologickou transformací;
 • v roce 2022 měla 3 hlavní tematické týmy: klimatická spravedlnost, digitalizace a transformativní vzdělávání;
 • usiluje o propojení sociálních hnutí, vědy a občanské společnosti a vytváření prostoru pro kritické myšlení ve vzdělávání.

Degrowth Vídeň, Rakousko 

 • Začínali jako skupina aktivistů a aktivistek, kteří organizovali mezinárodní konferenci Degrowth 2020; 
 • dnes malý tým lidí pracujících na plný úvazek + skupina dobrovolníků;  
 • zaměřují se na strategie nerůstu a sociálně-ekologické transformace;
 • působí v rámci německy mluvících zemí, vnášejí téma nerůstu do vídeňského i rakouského kontextu a politického prostoru.

Institut pro politickou ekologii, Záhřeb, Chorvatsko

 • Nevládní organizace zabývající se nerůstem a demokratizací veřejných služeb;
 • poskytování politicko-ekonomických informací pro společnost s cílem vytvořit znalosti pro akci;
 • skupina výzkumníků zabývajících se indikátory udržitelnosti;
 • vzdělávací činnost, např. zimní seminář Zelené akademie o nerůstu.

Katedra environmentální filosofie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

 • Zaměření na filozofické zkoumání problémů souvisejících se vztahem člověka a přírody a na reflexi příčin a sociálně-politických důsledků degradace životního prostředí, znečištění a klimatické krize;
 • součástí katedry je několik doktorandů, jejichž disertační práce jsou zaměřeny na filozofické zkoumání různých aspektů antropocénu.

Centrum solidární ekonomiky, Budapešť, Maďarsko

 • Usiluje o vytvoření podpůrného systému pro družstva, sociální podniky a další organizace pracující v souladu s principy solidární ekonomiky;
 • zaměřuje se na budování dlouhodobě udržitelných hnutí, což zahrnuje krom jiného aktivní vytváření ekonomických sítí zaměřených na reproduktivní oblasti ekonomiky a netržní formy vztahů, např. bytová družstva, komunitní potravinové systémy apod.

Ena Banda, Lublaň, Slovinsko

 • Policy lab, hlavní činností je angažovaná tvorba filmů, videí a výzkum sociální sféry;
 • budování nerůstové komunity ve Slovinsku, publikování článků a pořádání workshopů.

Po úvodním seznámení a představení jednotlivých organizací a jejich hlavních aktivit jsme se ponořili hlouběji do diskuse o našich strategiích a cílech souvisejících s nerůstem. Ze sdílení našich vizí bylo jasně patrné, že všichni míříme podobným směrem – k sociálně spravedlivé a ekologicky udržitelné společnosti na celém světě. Cesty  a strategie, jak se k tomuto cíli dostat, se přitom mohou lišit v závislosti na politickém kontextu různých regionů střední a východní Evropy. 

Hlavním cílem víkendového setkání bylo sdílet náš přístup k nerůstu, inspirovat ostatní a zároveň se nechat inspirovat. Současně jsme pojmenovávali společné překážky, kterým čelíme, a důležité otázky, které by mohly být nosné pro další diskuse v rámci chystané zářijové konference.

Shodli jsme se, že jeden z našich hlavních cílů spočívá v propojování vědecké části nerůstového hnutí s širší občanskou společností. Ve všech zastoupených zemích veřejnému diskurzu dominuje víra v zelený růst. Koncept nerůstu je naopak často vnímán jako zpátečnický a omezující, což v kontextu postkomunistických zemích střední a východní Evropy nutně vyvolává konotace na bývalý režim. Nerůst tak často bývá vnímán jako úpadek a zároveň jako překážka pro dosažení blahobytu západních zemí.

Ani z čistě jazykového hlediska není nerůst bezproblémový. Stejně jako v jiných jazycích, i v těch slovanských není snadné najít vhodný překlad slova „degrowth“, protože předložka „ne-“ („nerůst“) v sobě nese negativní konotace. Inspirativní příklad přišel z chorvatské nerůstové komunity, která používá předložku „od-“. Ta odkazuje k procesu opuštění, významově naznačuje možnost „odejít“, „jít dál“ – v našem případě jít dál „od růstu“. V mnoha jazycích se anglické slovo degrowth dlouhodobě používá bez překladu, což ještě více komplikuje vystoupení z vědecké akademické bubliny a spolupráci s občanskou společností.

Sdílení našich zkušeností, úspěchů i trampot bylo velmi inspirující, neboť zahrnovalo celou řadu různých přístupů, které máme k prosazování sociálně-ekologické transformace k dispozici. Někteří z nás spolupracují především se sociálními hnutími a občanskou společností, například skrze vytváření diskusních prostorů, organizování akcí a podporu transformativního vzdělávání. Jiní se zaměřují na veřejné politiky, vyzývají k legislativním změnám a organizují související přednášky. 

Co si ze setkání odnášíme? Přímou zkušenost, že síťování nerůstového hnutí napříč regiony střední a východní Evropy je veskrze povzbudivou záležitostí. Chceme jít dál a propojit nerůst s různými sociálními hnutími, která požadují sociální spravedlnost a ekologickou udržitelnost. Jak můžeme nerůst více zpřístupnit? Kdo má v osučasném nastavení čas a prostor přemýšlet o konceptu nerůstu? Kdo veřejně mluví a čí názor je respektován? 

Doufáme, že o těchto i dalších otázkách budeme moci diskutovat s odborníky a odbornicemi z mnoha různých oblastí na konferenci „Nerůst a sociálně ekologická transformace“, která se bude konat 8.-11. září 2022 v Brně.


Tato aktivita byla financovaná programem Erasmus+ v rámci projektu Partnership for Dialogue on Degrowth and Socio-Ecological Transformation. Veškeré obsažené informace a názory vyjadřují postoj zúčastněných osob a organizací, nikoli oficiální stanovisko Evropské unie.

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.